Wettelijke bepalingen

Presentatie van de website
Krachtens het artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, wordt de identiteit van de verschillende tussenpartijen verklaard voor de gebruikers van de site http://orone-data-services.com, in het kader van haar verwezenlijking en haar vervolg:
Eigenaar: Orone Data Services  (merk van FEDASO France) – SAS –  SIRET-nummer: 484 639 067 00038 – Boulevard de Sébastopol 52, 75003 Parijs
Ontwerper: ZGR éditions
Verantwoordelijke publicatie : Christophe Chasseing – contact@orone-data-services.com
De verantwoordelijke publicatie is een fysiek persoon of een moreel persoon.
Webmaster: Olivier Zanon – contact@orone-data-services.com
Webhost: OVH
Credits: De wettelijke mededelingen werden opgesteld en aangeboden door Subdelirium Generator van wettelijke vermeldingen

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten
Het gebruik van de site http://orone-data-services.com impliceert de geheel en volkomen aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden hierna beschreven. Die gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment onderhevig zijn aan wijzigingen of vervolledigingen, de gebruikers van de site http://orone-data-services.com worden dus uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen. Deze site is in normale omstandigheden voor gebruikers op elk moment toegankelijk. Toch kan Orone Data Services beslissen om een onderbreking voor technisch onderhoud in te lassen, die zal zich ertoe inspannen om op voorhand de data en uren van de onderbreking te communiceren aan de gebruikers.
De site http://orone-data-services.com wordt regelmatig geüpdatet door Christophe Chasseing. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke bepalingen op elk moment gewijzigd worden: niettemin vereisen deze bepalingen dat de gebruikers ze zo vaak mogelijk bekijken, om er vertrouwd mee te worden.

Omschrijving van de geleverde diensten
De site http://orone-data-services.com heeft als doel informatie te verschaffen over het geheel van activiteiten van de onderneming.
Orone Data Services zet zich in om op de site http://orone-data-services.com zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien. Toch kan het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden worden voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen in de updates, of ze nu door het bedrijf gemaakt zijn of door derden die hun die informatie leveren.
Alle informatie op de site http://orone-data-services.com is slechts ter informaite en is onderhevig aan veranderingen. Overigens, de inlichtingen op de site http://orone-data-services.com zijn niet exhaustief. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen aangebracht sinds ze online gezet zijn.
Contractuele beperkingen op de technische gegevens.
De site gebruikt de JavaScript-technologie.
De website zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor materiële schade verbonden aan het gebruik van de site. Meer nog, de gebruiker van de site engageert zich om  de site te bezoeken met recente toestellen, zonder virussen en met een geüpdate browser van de laatste generatie.

Intellectuele eigendom en namaak
Orone Data Services is eigenaar van de rechten van intellectuele eigendom of bezit de gebruikersrechten op alle toegankelijke elementen op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, iconen, geluiden en software.
Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing, zowel van de volledige site als van gedeeltelijke items, via welk middel of procedé dan ook, is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Orone Data Services.
Elke ongeautoriseerd gebruik van de website of van welk element ervan dan ook zal beschouwd worden als het maken van een vervalsing en vervolgd worden overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Aansprakelijkheidsbeperkingen
Orone Data Services kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt bij de hardware van de gebruiker, tijdens de toegang tot de site http://orone-data-services.com, voortvloeiend uit ofwel het gebruik van een toestel dat niet aan de specificaties gegeven in punt 4 beantwoordt, ofwel uit het verschijnen van een bug of van een onverenigbaarheid.
Orone Data Services kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld een marktverlies of een opportuniteitsverlies) ten gevolge van het gebruik van de site http://orone-data-services.com.
Er zijn interactieve ruimtes ter beschikking voor de gebruikers (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte). Orone Data Services behoudt het recht om, zonder voorafgaande aanmaning,alle inhoud uit die ruimte te schrappen, die zou in strijd zijn met de geldende wetgeving in Frankrijk, meer bepaald, de bepalingen inzake gegevensbescherming.
Indien van toepassing, behoudt Orone Data Services ook de mogelijkheid om de burgerlijke en/ of strafrechterlijke aansprakelijkheid van de gebruiker te betrekken, namelijk in geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto’s, …).

Beheer van persoonlijke gegevens
In Frankrijk, zijn de persoonlijke gegevens in het bijzonder beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.
Ter gelegenheid van het gebruik van de site http://orone-data-services.com, kunnen worden verzameld: via welke URL van de koppelingen de gebruiker de site http://orone-data-services.com heeft bereikt, de provider van de gebruiker, het Internet Protocol-adres (IP) van de gebruiker.
Hoe het ook zij, Orone Data Services verzamelt enkel persoonlijke informatie van de gebruiker noodzakelijk voor enkele diensten aangeboden door de site http://orone-data-services.com.
De gebruiker levert die informatie met alle kennis van zaken, namelijk wanneer hij zelf een inbeslagname uitvoert. De verplichting of niet van het verstrekken van die informatie wordt dus verduidelijkt voor de gebruiker van de site http://orone-data-services.com.
Overeenkomstig artikel 38 en de volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, beschikt elke gebruiker over een recht van toegang, rechtzetting en bezwaar met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben, een recht dat hij/zij kan uitoefenen via een getekend schrijven, vergezeld van een kopie van de identiteitskaart met handtekening van de houder, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verstuurd.
Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site http://orone-data-services.com wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht, ongeacht de drager, aan derden. Enkel de aanname van afkoop van Orone Data Services en van haar rechten zou de overdracht van vermelde informatie aan de eventuele koper toelaten, die op zijn beurt aan dezelfde verplichting van behoud en wijziging van de gegevens jegens de gebruiker van de site http://orone-data-services.com gehouden wordt.
De site is niet aangegeven bij de CNIL (La Commission nationale de l’informatique et des libertés) aangezien deze geen persoonlijke informatie verzamelt. De databases zijn beschermd door de beschikingen van de wet van 1 juli 1998, vervangende de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de juridische bescherming van databanken.

Hyperlinken en cookies
De site http://orone-data-services.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Orone Data Services. Orone Data Services kan echter onmogelijk de inhoud van de bezochte sites controleren, en aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkheid dienovereenkomstig.
De navigatie op de site http://orone-data-services.com kan de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker veroorzaken. Een cookie is een klein bestand, die de identificatie van de gebruiker niet toestaat, maar die informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De zo verkregen gegevens zijn bedoeld om het surfen op dezelfde site de volgende keer te vergemakkelijken, en zijn ook bestemd om verschillende deelnamemaatregelen toe te laten.
De installatie van een cookie weigeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de cookie-installatie te weigeren:
• Op Internet Explorer: tab tools (wielvormig pictogram bovenaan rechts)/ Internet-opties. Klik op ‘Privacy’ en selecteer ‘Alle cookies blokkeren’. Bevestig op OK.
• Op Firefox: bovenaan het browservenster, klikt u op de knop ‘Firefox’, ga dan naar tab ‘Opties’. Klik op het tab ‘Privacy’. Stel de ‘Regels van behoud’ in op: gebruik de gepersonaliseerde instellingen voor de geschiedenis. Ten slotte schakelt u het vakje uit om de cookies te deactiveren.
• Op Safari: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menuicoon (gesymboliseerd door een wiel). Selecteer ‘Instellingen’. Klik op Geavanceerde instellingen’. Klik op ‘Voorkeuren’ in de sectie ‘Privacy’. In de sectie ‘Cookies’, kunt u de cookies blokkeren.
• Onder Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menu-pictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerde instellingen’. Klik op ‘Voorkeuren’ in de sectie ‘Privacy’. In de tab ‘Privacy’, kunt u de cookies blokkeren.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Elk geschil in verband met het gebruik van de site http://orone-data-services.com is onderworpen aan het Franse recht. Het is de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Parijs.
De meest betrokken wetten.
Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978,  gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden.
Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie.
Lexicon
Gebruiker: surfer die verbinding maakt, die de eerder genoemde website gebruikt.
Persoonlijke informatie: ‘informatie die, onder eender welke vorm, direct of indirect, de identificatie van fysieke personen  op wie de informatie van toepassing is, mogelijk maakt’ (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).